Oddział Żandarmerii Wojskowej w Elblągu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Ochrona Danych Osobowych

1.Dane Administratora Danych Osobowych
Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez Oddział Żandarmerii Wojskowej w Elblągu (zwanego dalej OŻW), w zależności od rodzaju załatwianych spraw, jest:
1) Komendant Oddział Żandarmerii Wojskowej w Elblągu, ul. Królewiecka 130, 82-300 Elbląg;
2) Komendant Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Gdyni, ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1, 81-103 Gdynia;
3) Komendant Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Bemowie Piskim, ul. Kętrzyńskiego 1, 12-230 Biała Piska;
4) Ministerstwo Obrony Narodowej w Warszawie, Aleja Niepodległości 218, 00-911 Warszawa.
2. Inspektor Ochrony Danych
OŻW powołał Inspektora Ochrony Danych - ppor. Artur DUDA, który pomoże Panu/Pani we wszystkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych, w szczególności udzieli odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące przetwarzania Pana/Pani danych osobowych. Kontakt z Inspektorem OŻW jest możliwy pod numerem telefonu: 261 312 795 lub pod adresem: ul. Królewiecka 130, 82-300 Elbląg, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.
W Wydziale Żandarmerii Wojskowej:
a) w Gdyni – kontakt tel. 261 266 940, adres: ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1, 81-103 Gdynia;
b) w Bemowie Piskim – kontakt tel. 261 333 326, adres: ul. Kętrzyńskiego 1, 12-230 Biała Piska;
3. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
Aby realizować zadania nałożone na OŻW przepisami prawa zgodnie z zakresem naszej działalności, OŻW przetwarza Pana/Pani dane osobowe w różnych celach, np. pełnienia zawodowej służby wojskowej, w celach związanych z działaniami obronnymi i bezpieczeństwem, w celu zatrudnienia pracowników cywilnych, realizacji zawartych umów o charakterze cywilnoprawnym, realizacji zadań o charakterze administracyjnym. Dane osobowe przetwarzane w wyżej określonych celach przez OŻW następuje zgodnie z prawem.
4. Prawo wycofania zgody
Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody (nie na podstawie przepisu prawa) w każdej chwili może Pan/Pani tę zgodę cofnąć o ile jest to możliwe do zrealizowania. Jeżeli chciałby/chciałaby Pan/Pani cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy wysłać korespondencję na adres OŻW. Jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Pana/Pani dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.
5. Wymóg podania danych osobowych
Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Pana/Pani decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Pana/Pani oczekiwania w zakresie korzystania z zadań realizowanych przez OŻW. Aby OŻW mogła realizować Pani/Pana wniosek konieczne może okazać się, w zależności od okoliczności, podanie przez Pana/Panią danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania, wizerunek - bez tego nie jesteśmy w stanie realizować zadań związanych z realizacją zadań OŻW. Aby mógł/mogła Pan/Pani zmienić swoje dane osobowe, sprostować swoje dane osobowe, wycofać swoje dane osobowe, konieczne jest podanie przez Pana/Panią swojego numeru kontaktowego w postaci numeru telefonu czy adresu korespondencyjnego, emailowego - bez tego nie jesteśmy w stanie poinformować Pana/Panią o zrealizowaniu Pana/Pani wniosku, prośby czy petycji.
6. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie
Informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.
7. Odbiorcy danych osobowych
W swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych organom administracji publicznej. Każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo starannie i bardzo wnikliwie, aby nie przekazać informacji podmiotom nieuprawnionym.
8. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich
Informujemy, że Pana/Pani dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
9. Okres przetwarzania danych osobowych
Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych informujemy, że dane osobowe przetwarzamy przez okres niezbędny do ich archiwizacji, bądź okres umożliwiający dochodzenie roszczeń, bądź pociągnięcie do odpowiedzialności.
10. Uprawnienia podmiotów danych osobowych
Informujemy, że posiada Pan/Pani prawo do:
1) dostępu do swoich danych osobowych;
2) sprostowania danych osobowych;
3) usunięcia danych osobowych;
4) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
6) przenoszenia danych osobowych.
Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Panu/Pani ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.
Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych w związku z Pana/Pani szczególną sytuacją. Musi Pan/Pani jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:
1) istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Pana/Pani interesów, praw i wolności lub
2) istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Swoje uprawnienia może Pan/Pani zrealizować poprzez wysłanie korespondencji na adres korespondencyjny: Oddział Żandarmerii Wojskowej w Elblągu, ul. Królewiecka 130, 82-300 Elbląg.
11. Prawo do wniesienia skargi
Jeżeli uważa Pan/Pani, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, może Pan/Pani wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

    
pdf

Kontakt

Oddział Żandarmerii Wojskowej w Elblągu
Królewiecka 130
82-304 Elbląg
tel. 261313333
fax. 261312660
ozwelblag.rzecznik@ron.mil.pl

    
Jednostki Podporządkowane