Oddział Żandarmerii Wojskowej w Elblągu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Nabór do ŻW

Nabór kandydatów do służby w Oddziale Żandarmerii Wojskowej w Elblągu.

I. Zasady naboru na stanowiska żołnierzy zawodowych.

1. Kryteria, jakim powinni odpowiadać kandydaci do służby w ŻW określone zostały w rozporządzeniu Ministra Obrony
Narodowej z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie dodatkowych warunków fizycznych i psychicznych oraz kwalifikacji żołnierzy Żandarmerii Wojskowej (Dz. U. Nr 157 z dn. 31.12.2001r. poz. 1846):
    1)     wzrost co najmniej 175 cm (nie dotyczy kobiet), bez charakterystycznych wad zewnętrznych;
    2)     grupa zdrowia I - III;
    3)     osiągnięcie pozytywnych wyników badań psychologicznych i testów psychotechnicznych;
    4)     wykształcenie:
           - oficerów pionu dochodzeniowo-śledczego - wyższe prawnicze;
           - podoficerów - co najmniej średnie;
    5)     dobra sprawność fizyczna;
    6)     niekaralność sądowa;
    7)     w przypadku służby na stanowiskach związanych z wykonywaniem czynności ochronnych wobec osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w resorcie obrony narodowej oraz członków delegacji zagranicznych - pozytywnie zdane dodatkowe testy kwalifikacyjne.
2. Nabór żołnierzy do ŻW odbywa się w postępowaniu kwalifikacyjnym na podstawie decyzji nr 65/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby i pracy w Żandarmerii Wojskowej (Dz. Urz. MON Nr 4 z dnia 20 marca 2009 r., poz. 57) zmienionej decyzją nr 91/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 marca 2011 r.
3. Postępowanie kwalifikacyjne ma na celu ustalenie, czy kandydat posiada predyspozycje oraz czy spełnia warunki do służby w Żandarmerii Wojskowej.
4. Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje wszystkich kandydatów do służby i jest organizowane i prowadzone:
    1)    w stosunku do oficerów i oficerów rezerwy ubiegających się o przyjęcie do służby w Oddziale Żandarmerii Wojskowej w Elblągu - przez Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej;
    2)    w stosunku do żołnierzy od stopnia szeregowego do stopnia starszego chorążego sztabowego ubiegających się o przyjęcie do służby w Oddziale Żandarmerii Wojskowej w Elblągu - przez Komendanta Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Elblągu.
5.
Postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do żołnierzy rozpoczyna się po złożeniu przez kandydata wniosku o przyjęcie do służby w Żandarmerii Wojskowej do właściwego organu prowadzącego postępowanie, tj.:
    1)     właściwego komendanta (pobierz: wniosek);
    2)     oraz wypełnieniu ankiety kwalifikacyjnej (pobierz: ankieta kwalifikacyjna).
6. Postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do żołnierzy rezerwy lub osób cywilnych niebędących żołnierzami rezerwy rozpoczyna się po złożeniu przez kandydata wniosku o przyjęcie do zawodowej służby wojskowej we właściwej Wojskowej Komendzie Uzupełnień oraz wypełnieniu ankiety kwalifikacyjnej (pobierz: ankieta kwalifikacyjna).
7. Postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów do pracy na stanowiska pracowników Resortu Obrony Narodowej rozpoczyna się po złożeniu przez kandydata wniosku o przyjęcie do pracy w Żandarmerii Wojskowej do Komendanta Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Elblągu (pobierz: wniosek) oraz wypełnieniu ankiety kwalifikacyjnej (pobierz: ankieta kwalifikacyjna).

UWAGA: Wniosek i ankieta powinny zostać złożone osobiście lub przesłane drogą pocztową.
                 Dokumenty w wersji elektronicznej nie będą przyjmowane!

II. Poszczególne etapy postępowania kwalifikacyjnego przebiegają w sposób następujący:

1. W stosunku do oficerów i podoficerów:
    
1)     przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej w celu ustalenia przydatności oraz motywacji kandydata do służby w ŻW;
    2)     przeprowadzenie egzaminu ze sprawności fizycznej;
    3)     przeprowadzenie egzaminu z  poziomu znajomości języków obcych;
    4)     sprawdzenia w Krajowym Rejestrze Karnym i kartotekach powszechnie niedostępnych;
    5)     przeprowadzenie wywiadu o kandydacie w miejscu zamieszkania i pracy.

2. W stosunku do szeregowych zawodowych i kandydatów na stanowiska w korpuie szeregowych zawodowych:
     
1)     przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej w celu ustalenia przydatności oraz motywacji kandydata do służby w ŻW;
    2)     przeprowadzenie egzaminu ze sprawności fizycznej;
    3)     przeprowadzenie egzaminu z  poziomu znajomości języków obcych;
    4)     sprawdzenie w Krajowym Rejestrze Karnym i Kartotece Komendy Głównej Policji.
    5)     przeprowadzenie wywiadu o kandydacie w miejscu zamieszkania i pracy.

UWAGA: W ramach postępowania kwalifikacyjnego mogą być przeprowadzone testy psychologiczne.

    
pdf

Kontakt

Oddział Żandarmerii Wojskowej w Elblągu
Królewiecka 130
82-304 Elbląg
tel. 261313333
fax. 261312660
ozwelblag.rzecznik@ron.mil.pl

    
Jednostki Podporządkowane